Anri Kivil

Pean oluliseks õpetaja head suhet iga lapsega, mis põhineb austusel, hoolimisel ning lapse eripärade tundmaõppimisel. Soovin aidata lapsel luua seoseid õpitava ja igapäevaelus toimuva vahel ning aidata tal areneda inimeseks, kes on teadlik oma tugevustest ja nõrkustest ning oskab neist lähtudes teha valikuid. Lisaks ainealaste teadmiste jagamisele soovin keskenduda sellele, kuidas lasta neil endil järk-järgult avastada tundmatut ning laiendada oma maailmapilti. Soovin aidata kaasa motiveeritud ning positiivse õhkkonna loomisele, mis toetaks õpilaste omavahelist head läbisaamist ning koostööd.

Anri on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureuse- ja magistrikraadi bioloogia erialal. Ta on olnud tööl Tallinna Diagnostikakeskuses ja teadurina OÜ Protobios’es.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar